دل نشکستیم

ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

دل نشکستیم

ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم

دختری هستم به طراوت گل نرگس ...

اینجا خلوتکده ی زندگی من است

مطالب قشنگ شما رو هم میخونم